Podpora vědy, výzkumu a inovací pro rozvoj bezpečnosti průmyslu v ČR

Operační program Podnikání a inovace – program Klastry – Výzva II

Název projektu: Podpora vědy, výzkumu a inovací pro rozvoj bezpečnosti průmyslu v ČR

Datum zahájení realizace projektu: 1.2.2011

Datum ukončení realizace projektu: 30.06.2013

Cíl projektu:

Bezpečnostně technologický klastr je sofistikovaným nástrojem (cestou) k implementaci vize bezpečnostně technologického výzkumu soustředěného do Moravskoslezského kraje, který má velmi vhodnou infrastrukturu a historii spojenou s těžkým průmyslem a hutnictvím. Navazuje také na poslání a činnosti České technologické platformy bezpečnosti průmyslu, které má za primární cíl posilovat úroveň bezpečnosti průmyslu v ČR. BTK je propojen s dalšími projekty, které přispějí k dosažení celé vize.

Projekt je rozdělen na tři části:

  1. výzkum a vývoj v BTK, v rámci něhož by mělo být vybudováno mobilní měřící pracoviště a zřízeno expertní pracoviště pro hodnocení psychické (fyzické) zátěže v pracovním procesu.
  2. vzdělávání v BTK, a to konkrétně na téma rizika průmyslových procesů s nebezpečím vzniku výbušné atmosféry a centrum expertů a
  3. centrum sdílených služeb v rámci BTK, které by mělo sloužit jako informační centrum v rámci propagace klastru a podpora konkurenceschopnosti členských firem.

Celková výše podpory z OPPI: 11 401 000,- Kč

Celková výše projektu: 19 003 000,- Kč

 

Posted in Ukončené.