Integrované územní investice (ITI)

Integrované územní investice (ITI) jsou určeny pro metropolitní oblasti či sídelní aglomerace s koncentrací nad 300 tisíc obyvatel. Teritoriálně zde spadají metropolitní oblasti Brna, Ostravy, Plzně a sídelních aglomerací Ústecko-chomutovské, Olomoucké a Hradecko-pardubické aglomerace.

Podnikatelé a žadatelé o dotace z těchto vymezených teritoriálních oblastí ČR, mohou být zvýhodněni před ostatními žadateli z celé České republiky v rámci výzev zaměřených na tzv. Integrované územní investice (ITI).

Integrované územní investice (ITI) jsou vymezeny ve Strategii regionálního rozvoje ČR 2014-2020 a využity v největších metropolitních oblastech celostátního významu.

Výhodou ITI je, že řídící orgány jednotlivých operačních programů rezervují finanční prostředky pro realizaci projektů na základě integrovaných strategií a projekty musí mít dopad v dané oblasti. ITI jdou napříč širokým spektrem dotačních programů, jako jsou OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, OP Životní prostředí, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, OP Zaměstnanost, OP Doprava a Integrovaný regionální OP.

ITI řeší tyto problematické oblasti:

  • oblast dopravy a mobility, kdy je snahou posílit regionální dopravní vazby, a to propojením jádra a zázemí příslušné aglomerace, odstraněním dopravních bariér a rizik a integrací veřejné dopravy a dalších druhů dopravy,
  • oblast sociální soudržnosti, přičemž prioritou je zajištění dostatečné kapacity a kvality veřejných služeb a ochrany před sociálním vyloučením znevýhodněných osob,
  • oblast udržitelné ekonomiky a posilování konkurenceschopnosti zvyšováním kvality lidských zdrojů (vzdělávání) s napojením na podnikatelský sektor, využití potenciálu vědy a techniky podporováním síťování a spolupráce univerzit a vědecko-výzkumných pracovišť s inovativními podniky,
  • oblast ekologie zajištěním ekologické stability urbanizovaných území, kvality ovzduší, rozvoje ekologicky zaměřené dopravy, péče o sídelní zeleň, zlepšení kvality vody a zásobování vodou, protipovodňová ochrana či zkvalitnění systému sběru, třídění a opětovného využití odpadu.

První výzvy pro oblasti ITI začínají jednotlivé řídící orgány vyhlašovat právě nyní.

Posted in Aktuality.