INOVAČNÍ VOUCHERY

Program Inovační vouchery je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), jehož cílem je rozvoj komunikace, sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou. Inovační vouchery mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit, což má přímý dopad na posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků.

Kdo může žádat (příjemci podpory):

– malé a střední podniky

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

– maximální výše podpory je 75% způsobilých výdajů v režimu „de minimis“

– minimální absolutní dotace pro jeden projekt činí 80 tis. Kč

– maximální absolutní dotace pro jeden projekt činí 250 tis. Kč

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

– nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí a certifikovaných zkušeben s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků

Jaké výdaje lze podpořit (způsobilé výdaje):

– poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací, tj. zejména měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, výpočty, návrhy nových systémů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu či procesu, optimalizace procesů, metod, parametrů, design nových výrobků – průmyslový, produktový, konzultace, poradenství pro inovace, služby v oblasti nákupu a převodu duševního vlastnictví

Na co nelze získat podporu (nepodporované aktivity):

– aktivity spojené s podporou vývozu do členských států EU a třetích zemí, a to podporou přímo vázanou na množství vývozu nebo spojenou se založením a fungováním distribuční sítě nebo jinými běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami, a dále s podporou podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží

– marketing, analýzy trhu, audity, školení, stáže, běžně opakující se služby, poradenství v oblasti finanční a dotací, sociální inovace, nákup majetku, design a vývoj webových stránek, výroba

Specifika a omezení:

– projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. města Prahy

– rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele (příjemce), ale skutečné místo realizace projektu, tzn. realizace výdajů, resp. skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu

– každý žadatel je v této výzvě oprávněn předložit max. 3 projekty na jedno IČ

– žadatel musí náklady napříč podanými projekty sčítat a v případě, že by se jednalo o shodné nebo obdobné plnění, musí vypsat výběrové řízení

– žadatel je podle svého čestného prohlášení registrován jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě podle § 125 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, a to nepřetržitě nejméně po dobu dvou uzavřených daňových období předcházejících datu podání žádosti o podporu

Žádosti o podporu jsou přijímány do 31. 5. 2017.

Kompletní dokumentaci k výzvě I. naleznete ZDE.

BTKlastr vám v rámci sekce Fundraisingu připraví žádost o dotaci, včetně všech příloh, na míru dle vašich specifických požadavků.

BTKlastr může být rovněž dodavatelem akreditovaného měření imisních koncentrací v ovzduší (mobilní měřicí laboratoř) a v rámci Centra expertů umí zajistit dodávku veškerých podporovaných služeb v součinnosti se svými členy, zejména organizacemi pro výzkum a šíření znalostí.

Posted in Aktuality.