Služby členům Bezpečnostně technologického klastru

Komerční služby

služby akreditované mobilní měřicí laboratoře imisí

služby Centra expertů

– hodnocení psychofyziologického stavu organismu pomocí systému DiANS PF8

– pořádání konferencí, workshopů a dalších akcí na klíč zadavatele

– sdílený dispečink Centrálního dohledového a poplachového centra dle ČSN EN50518

– odborné zkoušky v laboratoři na testování životnosti bezpečnostních zámků

Výzkum, vývoj a inovace

BTKlastr propojuje své členy s akademickou a vědecko-výzkumnou sférou a iniciuje vědecko-výzkumné a inovační aktivity. Zapojuje se, nebo je sám nositelem, projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků. Rovněž v rámci svých aktivit napomáhá komercializaci výsledků vědy a výzkumu, transferu technologií a jejich aplikaci do průmyslové sféry. V rámci svých projektů buduje klastr také sdílenou infrastrukturu a pomáhá tak svým členům minimalizovat náklady na VaVaI.

Vzdělávání

BTKlastr realizuje semináře, workshopy, odborné konference a kulaté stoly v oblasti bezpečnosti s cílem podpory, rozvoje a sdílení zkušeností dané problematiky a osvětové činnosti. Dále klastr organizuje pro své členy vzdělávání zaměstnanců v souladu s potřebami členských firem.

Fundraising a projektové poradenství

BTKlastr pro své členy monitoruje dotační možnosti, přičemž se specializuje zejména na dotace z evropských operačních programů. Tyto služby poskytuje jak zapojením členů do svých vlastních projektů, tak i formou poradenství, podpory a administrace projektů nebo částí projektů, jejichž nositeli jsou členové klastru.

Svým členům nabízíme: výběr a posouzení dotačních možností, vyhledání vhodných dotačních titulů, přípravu projektové žádosti včetně povinných i nepovinných příloh, konzultace a poradenství při realizaci projektu a čerpáni rozpočtu, přípravu a realizaci výběrových řízení.

Marketing a propagace

Propagace BTKlastru a jejich členů je nedílnou součástí aktivit klastru se snahou dosáhnout rozvoje nejen samotných členů, ale i celého odvětví. Příkladem aktivit je vydávání newsletterů, tvorba prezentačních materiálů, účast na akcích, veletrzích a výstavách a další propagační aktivity klastru a jeho členů.