Ukončené

„Zefektivnění činnosti klastru v oblasti spolupráce a jeho řízení“

číslo projektu: CZ.01.102/0.0/0.0/15_012/0002459

operační program: Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

termín realizace: 1.7.2016 – 30.6.2018

míra dotace: 50%

rozpočet: 7.438.831,– Kč

specifické cíle projektu:  

– akcelerace činnosti klastru,
– rozšíření členské základny klastru,
– zvýšení prestiže klastru,
– zvýšení míry spolupráce mezi jednotlivými členy klastru,
– zvýšení přidané hodnoty plynoucí z členství klastru,
– zvýšení ekonomického a inovačního potenciálu klastru,
– navázání spolupráce s ostatními klastrovými organizacemi,
– zvýšení odbornosti managementu klastru,
– zvýšení ekonomické soběstačnosti klastru pro další období    

popis projektu:

Bezpečnostně technologický klastr realizuje projekt zaměřený na rozvoj klastru z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Aktivity projektu jsou koncipovány tak, aby přispěly k rozšiřování členské základny klastru, podpoře členů klastru, zvýšení míry spolupráce mezi jednotlivými členy klastru a rozvoji spolupráce členů s vysokými i středními školami a veřejným sektorem. Projekt je realizován od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2018 a je rozdělen do 4 půlročních etap. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou ve výši 7.438.821 Kč a míra dotace činí 50%.

Projekt má tři stěžejní aktivity:

  1. Centrum informační podpory

V rámci této aktivity vznikne Sekce pracovních skupin (SECURITY, SAFETY, EKOLOGIE, VÝZKUM A VÝVOJ a VZDĚLÁVÁNÍ), v rámci kterých budou probíhat veškeré odborné aktivity klastru jako např. zpracování studií a analýz, odborné semináře a konzultace v oblasti znečištění ovzduší, odborné semináře a školení v oblasti safety a security, identifikace příležitostí pro nové společné projekty v oblasti VaV, vzdělávání zaměstnanců členů klastru, vzdělávání a odborná příprava studentů reflektující potřeby praxe a trh práce, atd. Pracovní skupiny budou složeny z řad členů klastru. Dále vznikne sekce Fundraisingu, jejíž odborníci se budou zabývat vyhledáváním dotačních příležitostí jak pro klastr, tak i pro jednotlivé členy a budou realizovat pro členy klastru školení na téma aktuálních dotačních možností.

  1. Marketing a propagace klastru a jeho činností

Hlavním cílem této aktivity je propagovat klastr, jeho aktivity a komerční činnost, potažmo aktivity jednotlivých členů klastru, kteří jsou zapojení v pracovních skupinách. V rámci této aktivity uspořádá klastr jedenkrát ročně, tedy 2x za projekt, festival SECURITAS 21, kdy cílovou skupinou bude široká veřejnost. Dále se klastr zúčastní veletrhu ENVITECH, kde bude propagovat nejen svou akreditovanou mobilní laboratoř měření znečištění ovzduší, ale také další služby klastru napříč pracovními skupinami. V této aktivitě je zahrnuta komplexní propagace klastru, tj. vytvoření propagačních materiálů, propagace v médiích, inovace webových stránek či reklama na webových stránkách spřízněných subjektů. Klastr bude také 2x ročně vydávat pro své členy newsletter e-Securitas.

  1. Rozvoj mezioborové spolupráce

Prostřednictvím této aktivity chce klastr vytvořit příznivé prostředí pro rozvoj vědy a výzkumu v oblasti security a safety a podpořit tak spolupráci členských firem zejména s vysokými školami a organizacemi pro vědu a výzkum. Firmy sdružené v klastru mohou od této aktivity očekávat přínos v oblasti inovací vlastních aktivit, technologií a procesů, zapojení se do projektových aktivit vysokých škol či přínos ze společných potenciálních projektů kolektivního výzkumu. Budou pořádány workshopy, setkání, kulaté stoly, semináře a další akce se zaměřením na propojení výzkumné a aplikační sféry, které se stanou příznivým prostředím pro aktivní networking a příležitostí pro rozšiřování členské základny. Cílem bude rovněž informovat odbornou veřejnost o činnosti klastru v různých oblastech bezpečnosti a tím propagovat činnost pracovních skupin klastru.

„Dokumentace projektového záměru pro BTKlastr/DT1“

číslo projektu: 04461/2017/RRC

program: Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2017

termín realizace: 1.1.2017 – 31.10.2018

míra dotace: 80 %

rozpočet: 225.000,– Kč

popis projektu:

Cílem projektu je zpracovat kompletní dokumentaci k projektovému záměru nutnou pro podání žádosti o dotaci v rámci programu  OPPIK, programu Spolupráce-klastry, podporované aktivity Rozvoj klastru. Hlavním přínosem je odevzdání žádosti o dotaci na realizaci projektu zaměřeného na podporu spolupráce členů klastru a jeho propagace v oblasti bezpečnosti v komplexním pojetí. Konečným přínosem pro BTK je zpracování projektové dokumentace v takové kvalitě, aby žádost o dotaci na projektový záměr splnila kritéria přijatelnosti a byla schválena. Díky dotaci na zpracování projektové dokumentace může klastr získat dotaci na realizaci projektového záměru pro členy klastru (firmy, výzkumné organizace a školy působící v Moravskoslezském kraji). Získání dotace v rámci programu OPPIK, programu  Spolupráce-klastry – Rozvoj klastru umožní rozvoj dalších aktivit klastru, které významně pomůžou firmám a vysokým či středním školám působícím v Moravskoslezském kraji.

„Modernizace imisního monitorovacího vozu“

číslo projektu: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_017/0002658

operační program: Operační program Životní prostředí

termín realizace: 1.7.2017  – 31. 5. 2018

míra dotace: 85%

rozpočet: 1.920.000,– Kč

popis projektu:  

Předmětem podpory SFŽP je modernizace imisního monitorovacího vozu dle požadavků legislativy, zejména Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES. Modernizací vozu dojde k nutnému zachování kvality měření imisních koncentrací v ovzduší a tím ke zlepšení systému sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů.

BT Klastr provozuje od roku 2011 monitorovací vůz pro měření kvality venkovního ovzduší – imise. Tento vůz byl plně vybaven pro účely zákona o ochraně ovzduší a umožňuje kontrolu imisních limitů. Vzhledem k nutnosti zachování kvality měření je nezbytné vůz modernizovat podle požadavků legislativy, zejména Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES. Propojenost naměřených dat do ISKO, stejně jako soulad s ISO formátem měřených dat je pro projekt základním požadavkem.

Projekt umožňuje přechod mobilního monitorovacího systému na nově dostupné technologie, zejména měření jemných frakcí PMx optometricky. Tento rychlý kontinuální režim umožňuje lepší pochopení souvislostí zdroj – imise. Referenční metoda gravimetrie je robustní a však pomalá. Nově vyvinuté metody jako je optometrie umožňuje odečet v minutových intervalech. Z poměru frakcí a okamžitých změn koncentrací je možné studovat děje v okolí měření. Optometrické přístroje navíc sledují také PM1, která není zatím limitována v zákoně, má však nejvýznamnější vliv na lidské zdraví. Na PM1 je také vázáno nejvíce organických látek např. benzo(a)pyrenu. Projekt předpokládá propojení měřící techniky na PMx a odběrového zařízení na PAU (benzo/a/pyren). Monitorovací vůz bude realizován jako on-line, tj. datově propojený. Díky toho bude možné sledovat měření na dálku a neverifikované hodnoty ihned přenést k cílové skupině.

Podpora výzkumu v bezpečnosti pro BTKlastr

 Operační program Podnikání a inovace – program Klastry – Výzva II – pokračování

Název projektu: „Podpora výzkumu v bezpečnosti pro BTKlastr“

Cíl projektu:

Bezpečnostně technologický klastr je sofistikovaným nástrojem k implementaci vize bezpečnostně technologického výzkumu soustředěného do Moravskoslezského kraje.

Projekt je rozdělen do oblasti bezpečnosti Safety a Security, kde budou realizovány dílčí projekty s cílem vytvořit infrastrukturu pro bezpečnostní výzkum, vývoj a inovace, která

bude sloužit k realizaci společných projektů členů klastru za účelem rozvoje vzájemné znalosti členů a jejich výzkumně – vývojového potenciálu.

Hlavni aktivity BTKlastru v rámci tohoto rozvojového projektu jsou soustředěny v následujících rozvojových oblastech:

Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace

• Centrální dohledové, poplachové a výcvikové centrum (CDPVC)

• Laboratoř pro testování a výzkum bezpečnostních zámků

• Projekt vybudování technické platformy pro výzkum, vývoj a provoz systému technické a informační podpory ochrany KI/EKI

Projekty kolektivního výzkumu

• Výzkum a vývoj systému integrace bezpečnostních technologií

• Vývoj nového bezpečnostního zámku

• Technická a informační podpora ochrany KI/EKI

Mezinárodní spolupráce

• Strategie klastru

Další aktivity vedoucí k rozvoji klastru

• Vzdělávání zaměstnanců klastru

Celková výše podpory z OPPI: 41 624 000,- Kč

Celková výše projektu: 69 634 000,- Kč

 

Podpora vědy, výzkumu a inovací pro rozvoj bezpečnosti průmyslu v ČR

Operační program Podnikání a inovace – program Klastry – Výzva II

Název projektu: Podpora vědy, výzkumu a inovací pro rozvoj bezpečnosti průmyslu v ČR

Datum zahájení realizace projektu: 1.2.2011

Datum ukončení realizace projektu: 30.06.2013

Cíl projektu:

Bezpečnostně technologický klastr je sofistikovaným nástrojem (cestou) k implementaci vize bezpečnostně technologického výzkumu soustředěného do Moravskoslezského kraje, který má velmi vhodnou infrastrukturu a historii spojenou s těžkým průmyslem a hutnictvím. Navazuje také na poslání a činnosti České technologické platformy bezpečnosti průmyslu, které má za primární cíl posilovat úroveň bezpečnosti průmyslu v ČR. BTK je propojen s dalšími projekty, které přispějí k dosažení celé vize.

Projekt je rozdělen na tři části:

  1. výzkum a vývoj v BTK, v rámci něhož by mělo být vybudováno mobilní měřící pracoviště a zřízeno expertní pracoviště pro hodnocení psychické (fyzické) zátěže v pracovním procesu.
  2. vzdělávání v BTK, a to konkrétně na téma rizika průmyslových procesů s nebezpečím vzniku výbušné atmosféry a centrum expertů a
  3. centrum sdílených služeb v rámci BTK, které by mělo sloužit jako informační centrum v rámci propagace klastru a podpora konkurenceschopnosti členských firem.

Celková výše podpory z OPPI: 11 401 000,- Kč

Celková výše projektu: 19 003 000,- Kč