O nás

Klastry

Klastry jsou považovány za důležitou součást inovačních systémů a za efektivní nástroj zvyšování konkurenceschopnosti regionů. Vznik teorie klastrů vychází z aglomeračních výhod, které zmiňoval již Alfred Marshall na přelomu 19. a 20. století.

Klastry jsou určeny především pro malé a střední podniky (MSP), přesto může být jejich vliv až globální. Činnost klastrů je důležitým faktorem rozvoje daného regionu, protože podněcuje oborovou specializaci.

Klastry mají vliv na zlepšování konkurenceschopnosti a dosahování vyšší výkonnosti prostřednictvím lepšího přístupu ke specializovaným dodavatelům, technologiím, informacím a vyššího inovačního potenciálu spolupracujících firem. Důležitou činností klastrů je propojování aktivit průmyslových podniků a malých a středních firem s výzkumně-vývojovými institucemi a vysokými školami.

Bezpečnostně technologický klastr, z. s.

Bezpečnostně technologický klastr, z. s. vznikl v roce 2010 na základě podnětů ze strany představitelů vybraných průmyslových podniků, univerzit a subjektů působících v oblasti výzkumu a vývoje v Moravskoslezském kraji.

Je zapsaným spolkem, který sdružuje členy za účelem společného zájmu, tj. subjekty vzájemně provázané v odvětví bezpečnosti průmyslu a vědy a výzkumu v oblasti bezpečnosti. Mezi členské firmy klastru se řadí například univerzity, střední školy, podnikatelské subjekty, neziskové organizace a vědecko-výzkumné organizace.

Klastr se zaměřuje především na aktivity v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, poskytuje služby v oblasti poradenství či znalecké činnosti, v rámci marketingu a propagace pomáhá svým členům ke konkurenceschopnosti, poskytuje podporu u přípravy a administrace projektů z veřejných zdrojů a strukturálních fondů EU a podporuje aktivity vedoucí k efektivnímu vzdělávání a rozvoji zaměstnanců členů klastru.

Hlavním posláním BTKlastru je:

  • rozvoj bezpečnostně technologického výzkumu v regionu prostřednictvím silného odvětvového seskupení průmyslových podniků, vysokých škol, vědecko-výzkumných institucí, technologické platformy bezpečnosti průmyslu a dalších subjektů privátního i veřejného sektoru,
  • propojení požadavků aplikační sféry s akademickým a vědecko-výzkumným prostředím za účelem vytváření podmínek pro zvyšování úrovně konkurenceschopnosti členů a plné využití místních lidských i technických kapacit k posílení image a bezpečnosti Moravskoslezského kraje jako perspektivního regionu.