Etický kodex

Etický kodex Bezpečnostně technologického klastru, z. s.

Obsahem a etického kodexu jsou pravidla, jimiž se řídí chování řádných členů Bezpečnostně technologického klastru, z.s. (dále jen „klastr“), a to nejen mezi sebou, ale i směrem k dalším subjektům.

Klastr byl ustanoven jako dobrovolné, nezávislé sdružení sdružující své členy – subjekty vzájemně provázané v odvětví bezpečnosti průmyslu a vědy a výzkumu v oblasti bezpečnosti, jako jsou poskytovatelé služeb, společnosti působící v oborech bezpečnosti, vzdělávací a neziskové organizace, organizace státní správy i fyzické osoby, a to na základě společného zájmu vyjádřeného v poslání klastru.

Členové klastru jsou tedy povinni dodržovat následující pravidla etického kodexu:

 1. Zasazují se při své činnosti o dodržování právních předpisů České republiky, platných vnitřních norem, smluvních závazků, pravidel správné a uznávané praxe a dále uvedených etických zásad.
 2. Respektují uzavřené smlouvy, standardy a normy, dohody mezi členy klastru, se svými dodavateli, zákazníky a obchodními partnery, jakož i závazky z těchto dokumentů plynoucí. Naopak odmítají zakázky, které byly v rozporu s právním řádem a tímto etickým kodexem.
 3. Jednají tak, aby zachovali čest, profesionalitu, odbornost a přesnost. Poskytují aktivně ostatním členům klastru a svým partnerům informace, které jim umožní získat a udržet vlastní čestné postavení v podnikání.
 4. Při své činnosti se řídí zásadami dobrých mravů, zejména nepoužívají praktiky, jako je zavádějící reklama, nelegální získávání informací či jejich zneužití, podplácení, cenové dohody apod., které mohou ohrozit nebo poškodit ostatní subjekty působící na trhu.
 5. Jednají v souladu s všeobecně uznávanými morálními hodnotami, chová se objektivně, čestně a provádí politiku zlepšování všech opatření k ochraně zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. Poskytují potřebnou pomoc subjektům, které mohou být činnostmi organizace v těchto směrech ovlivněny.
 6. Vzájemně se informují, spolupracují a poskytují veřejné informace o firmách, které se dotýkají všech členů.
 7. Jednají tak, aby se vyhnuli střetu zájmů a nezneužili svého postavení k osobnímu prospěchu ani ku prospěchu třetích osob.
 8. Členové klastru vedou své zaměstnance k čestnému jednání, slušnosti a osobní zodpovědnosti a v tomto duchu působí i na své ostatní obchodní partnery.
 9. Zasazují se také o dodržování právních předpisů, smluvních závazků a principů podnikatelské etiky ostatními podnikateli a jsou solidární při společném postupu proti těm, kteří je porušují.
 10. Na základě společného zájmu, vyjádřeného v poslání klastru, dbají jak na dobré jméno klastru, tak jeho členů a posilují tak jejich důvěryhodnost při jednání s veřejností, úřady, médii a dalšími.
 11. Kodex je morálním závazkem členů klastru a jeho nedodržování může být považované za hrubé porušení zájmů a poslání viz článek 4 stanov klastru.
 12. Tento kodex nabývá platnosti schválením na valné hromadě dne 22. 9. 2011.