BTKlastr: Centrum expertů

Centrum expertů

EXPERTCílem Centra expertů Bezpečnostně technologického klastru je poskytovat v prevenci rizik a odborné informace se zaměřením na ochranu zdraví a života lidí, ochranu majetku před požáry, nehodami, živelnými pohromami a dalšími mimořádnými událostmi. Centrum expertů chce také poskytovat informace zaměřené do oblasti právních a ostatních předpisů, technické bezpečnosti, problematiky úrazů a jejich odškodňování.

Dalším cílem je také vypracování posudků, stanovisek a odborných zpráv podle jednotlivých požadavků a potřeb odborné a laické veřejnosti. Tyto aktivity jsou směřovány ke zvýšení komunikace mezi kvalifikovanými odborníky a koncovými uživateli a také odborníky navzájem. Centrum expertů má přispět k lepší informovanosti a znalostem odborné veřejnosti v otázkách bezpečnosti a dále ke zvýšení zájmu laické veřejnosti o tuto problematiku.  Nedílnou součásti činnosti Centra expertů budou aktivity zaměřené na prevenci ve všech oblastech bezpečnosti:

  • vypracování nových výukových a studijních materiálů,
  • výklady nových předpisů,
  • odpovědi na nejasnosti při výkladu předpisů,
  • rozbory úrazů, nehod s návrhy protiopatření,
  • vypracování nových bezpečnostních postupů,
  • podíl na úpravě předpisů a norem.

Mezi koncové uživatele práce Centra expertů lze zařadit podnikatelské subjekty, živnostníky, orgány státní správy, kontrolní orgány, vyšetřovatele, školy a vzdělávací instituce, občany.

Více informací o jednotlivých oblastech a zaměřeních centra expertů a jejich vedoucích naleznete prostřednictvím Informačního centra BTKlastru.

Posted in Aktuality.