Regionální inovační strategie

Od 1. 12. 2016 do 31. 1. 2017 může firma, univerzita či výzkumný ústav z Moravskoslezského kraje zaregistrovat svůj inovační projekt do Akčního plánu Regionální inovační strategie, který zpracovává a aktualizuje Agentura pro regionální rozvoj.

Akční plán je souhrn inovačních projektů, které jsou v souladu s Regionální inovační strategií Moravskoslezského kraje a pomáhá mapovat inovační potenciál kraje. Souhrnné informace o počtu, finanční alokaci a technologickém zaměření zaregistrovaných projektů budou také využity pro nasměrování témat dotačních výzev zaměřených na výzkumná témata.

Zaregistrováním projektu získáte:

  • posouzení souladu projektu s Regionální inovační strategií Moravskoslezského kraje, které Vám může pomoci při předložení projektu do evropských dotačních programů,
  • hodinu konzultací s odborníky krajského inovačního týmu k vašemu projektu zdarma (konzultace se může týkat např. vhodných zdrojů financování vašeho projektu).

Pro registraci a více informací kontaktujte Zuzanu Bardoňovou, 724 179 899, bardonova@arr.cz.

AUTORIZACE K MĚŘENÍ ÚROVNĚ ZNEČIŠTĚNÍ

Bezpečnostně technologický klastr, z. s. se stal rozhodnutím Ministerstva životního prostředí autorizovanou osobou k měření úrovně znečištění v tomto rozsahu:

  • tuhé znečišťující látky PM10 a PM2,5
  • oxid siřičitý
  • oxidy dusíku, oxid dusičitý, oxid dusnatý
  • oxid uhelnatý
  • ozón

Rozhodnutí o autorizaci k měření úrovně znečištění ke stažení ZDE

INOVAČNÍ VOUCHERY

Program Inovační vouchery je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), jehož cílem je rozvoj komunikace, sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou. Inovační vouchery mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit, což má přímý dopad na posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků.

Kdo může žádat (příjemci podpory):

– malé a střední podniky

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

– maximální výše podpory je 75% způsobilých výdajů v režimu „de minimis“

– minimální absolutní dotace pro jeden projekt činí 80 tis. Kč

– maximální absolutní dotace pro jeden projekt činí 250 tis. Kč

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

– nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí a certifikovaných zkušeben s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků

Jaké výdaje lze podpořit (způsobilé výdaje):

– poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací, tj. zejména měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, výpočty, návrhy nových systémů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu či procesu, optimalizace procesů, metod, parametrů, design nových výrobků – průmyslový, produktový, konzultace, poradenství pro inovace, služby v oblasti nákupu a převodu duševního vlastnictví

Na co nelze získat podporu (nepodporované aktivity):

– aktivity spojené s podporou vývozu do členských států EU a třetích zemí, a to podporou přímo vázanou na množství vývozu nebo spojenou se založením a fungováním distribuční sítě nebo jinými běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami, a dále s podporou podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží

– marketing, analýzy trhu, audity, školení, stáže, běžně opakující se služby, poradenství v oblasti finanční a dotací, sociální inovace, nákup majetku, design a vývoj webových stránek, výroba

Specifika a omezení:

– projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. města Prahy

– rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele (příjemce), ale skutečné místo realizace projektu, tzn. realizace výdajů, resp. skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu

– každý žadatel je v této výzvě oprávněn předložit max. 3 projekty na jedno IČ

– žadatel musí náklady napříč podanými projekty sčítat a v případě, že by se jednalo o shodné nebo obdobné plnění, musí vypsat výběrové řízení

– žadatel je podle svého čestného prohlášení registrován jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě podle § 125 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, a to nepřetržitě nejméně po dobu dvou uzavřených daňových období předcházejících datu podání žádosti o podporu

Žádosti o podporu jsou přijímány do 31. 5. 2017.

Kompletní dokumentaci k výzvě I. naleznete ZDE.

BTKlastr vám v rámci sekce Fundraisingu připraví žádost o dotaci, včetně všech příloh, na míru dle vašich specifických požadavků.

BTKlastr může být rovněž dodavatelem akreditovaného měření imisních koncentrací v ovzduší (mobilní měřicí laboratoř) a v rámci Centra expertů umí zajistit dodávku veškerých podporovaných služeb v součinnosti se svými členy, zejména organizacemi pro výzkum a šíření znalostí.

Konference KONCEPT PRŮMYSL 4.0

Dne 30. 11. 2016 se v Třinci (v kulturním domě TRISIA) koná konference KONCEPT PRŮMYSL 4.0, která se zaměří zejména na praktické zkušenosti se zaváděním průmyslu 4.0. Poslechnout si budete moci odborníky z firem jako je např. IBM, ŠKODA AUTO a.s., ELCOM, a.s. či ABB, s.r.o.

Pořadateli konference jsou Česká hutnická společnost z. s., Třinecké železárny a. s., Agentura pro regionální rozvoj a. s. a Ocelot, s. r. o.

Podrobný program a přihlášení naleznete ZDE

Setkání členů k OP PIK

Ve středu 9.11.2016 proběhlo v zasedací místnosti D222 na Fakultě bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava setkání členů, které se věnovalo dotačním možnostem z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost se zaměřením na výzvu Spolupráce – Klastry – III. výzva, s cílem definování projektů kolektivního výzkumu a sdílené infrastruktury BTKlastru.

Pozvánka ZDE

Přehled programů s aktuálními výzvami z OP PIK ke stažení ZDE

foto1foto2