AUTORIZACE K MĚŘENÍ ÚROVNĚ ZNEČIŠTĚNÍ

Bezpečnostně technologický klastr, z. s. se stal rozhodnutím Ministerstva životního prostředí autorizovanou osobou k měření úrovně znečištění v tomto rozsahu:

  • tuhé znečišťující látky PM10 a PM2,5
  • oxid siřičitý
  • oxidy dusíku, oxid dusičitý, oxid dusnatý
  • oxid uhelnatý
  • ozón

Rozhodnutí o autorizaci k měření úrovně znečištění ke stažení ZDE

INOVAČNÍ VOUCHERY

Program Inovační vouchery je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), jehož cílem je rozvoj komunikace, sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou. Inovační vouchery mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit, což má přímý dopad na posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků.

Kdo může žádat (příjemci podpory):

– malé a střední podniky

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

– maximální výše podpory je 75% způsobilých výdajů v režimu „de minimis“

– minimální absolutní dotace pro jeden projekt činí 80 tis. Kč

– maximální absolutní dotace pro jeden projekt činí 250 tis. Kč

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

– nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí a certifikovaných zkušeben s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků

Jaké výdaje lze podpořit (způsobilé výdaje):

– poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací, tj. zejména měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, výpočty, návrhy nových systémů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu či procesu, optimalizace procesů, metod, parametrů, design nových výrobků – průmyslový, produktový, konzultace, poradenství pro inovace, služby v oblasti nákupu a převodu duševního vlastnictví

Na co nelze získat podporu (nepodporované aktivity):

– aktivity spojené s podporou vývozu do členských států EU a třetích zemí, a to podporou přímo vázanou na množství vývozu nebo spojenou se založením a fungováním distribuční sítě nebo jinými běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami, a dále s podporou podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží

– marketing, analýzy trhu, audity, školení, stáže, běžně opakující se služby, poradenství v oblasti finanční a dotací, sociální inovace, nákup majetku, design a vývoj webových stránek, výroba

Specifika a omezení:

– projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. města Prahy

– rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele (příjemce), ale skutečné místo realizace projektu, tzn. realizace výdajů, resp. skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu

– každý žadatel je v této výzvě oprávněn předložit max. 3 projekty na jedno IČ

– žadatel musí náklady napříč podanými projekty sčítat a v případě, že by se jednalo o shodné nebo obdobné plnění, musí vypsat výběrové řízení

– žadatel je podle svého čestného prohlášení registrován jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě podle § 125 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, a to nepřetržitě nejméně po dobu dvou uzavřených daňových období předcházejících datu podání žádosti o podporu

Žádosti o podporu jsou přijímány do 31. 5. 2017.

Kompletní dokumentaci k výzvě I. naleznete ZDE.

BTKlastr vám v rámci sekce Fundraisingu připraví žádost o dotaci, včetně všech příloh, na míru dle vašich specifických požadavků.

BTKlastr může být rovněž dodavatelem akreditovaného měření imisních koncentrací v ovzduší (mobilní měřicí laboratoř) a v rámci Centra expertů umí zajistit dodávku veškerých podporovaných služeb v součinnosti se svými členy, zejména organizacemi pro výzkum a šíření znalostí.

Konference KONCEPT PRŮMYSL 4.0

Dne 30. 11. 2016 se v Třinci (v kulturním domě TRISIA) koná konference KONCEPT PRŮMYSL 4.0, která se zaměří zejména na praktické zkušenosti se zaváděním průmyslu 4.0. Poslechnout si budete moci odborníky z firem jako je např. IBM, ŠKODA AUTO a.s., ELCOM, a.s. či ABB, s.r.o.

Pořadateli konference jsou Česká hutnická společnost z. s., Třinecké železárny a. s., Agentura pro regionální rozvoj a. s. a Ocelot, s. r. o.

Podrobný program a přihlášení naleznete ZDE

Setkání členů k OP PIK

Ve středu 9.11.2016 proběhlo v zasedací místnosti D222 na Fakultě bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava setkání členů, které se věnovalo dotačním možnostem z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost se zaměřením na výzvu Spolupráce – Klastry – III. výzva, s cílem definování projektů kolektivního výzkumu a sdílené infrastruktury BTKlastru.

Pozvánka ZDE

Přehled programů s aktuálními výzvami z OP PIK ke stažení ZDE

foto1foto2

 

Projekty do INTERREG V-A SK-CZ

BTKlastr pomáhal dobrovolným hasičům s přípravou, administrací a psaním projektu do výzvy Interreg V-A SK-CZ/2016/02. Byly připraveny 2 projekty. Projekt „Zachraňujeme spolu“ podává Krajské sdružení hasičů MSK s partnerem Dobrovoľná požiarna ochrana – Krajský výbor Žilina a projekt s názvem „Rozvoj kooperace a výměna zkušeností záchranných složek v přeshraničním prostoru“ podává Ústřední hasičská škola Jánské Koupele s partnerem Odborná škola Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v Martině. Oba projekty byly slavnostně podepsány dne 26.10.2016 ve Vendryni a následně odevzdány na Centrum pro regionální rozvoj ČR v Brně.

 

dsc_0397 dsc_0392 dsc_0386 dsc_0383