Projekt „Zefektivnění činnosti klastru v oblasti spolupráce a jeho řízení“

Bezpečnostně technologický klastr obdržel v minulém týdnu od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR rozhodnutí o schválení projektu „Zefektivnění činnosti klastru v oblasti spolupráce a jeho řízení“ z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Aktivity projektu jsou koncipovány tak, aby přispěly k rozšiřování členské základny klastru, podpoře členů klastru, zvýšení míry spolupráce mezi jednotlivými členy klastru a rozvoji spolupráce členů s vysokými i středními školami a veřejným sektorem. Projekt je realizován od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2018 a je rozdělen do 4 půlročních etap. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou ve výši 7.438.821 Kč a míra dotace činí 50%.

Projekt má tři stěžejní aktivity:

  1. Centrum informační podpory

V rámci této aktivity vznikne Sekce pracovních skupin (SECURITY, SAFETY, EKOLOGIE, VÝZKUM A VÝVOJ a VZDĚLÁVÁNÍ), v rámci kterých budou probíhat veškeré odborné aktivity klastru jako např. zpracování studií a analýz, odborné semináře a konzultace v oblasti znečištění ovzduší, odborné semináře a školení v oblasti safety a security, identifikace příležitostí pro nové společné projekty v oblasti VaV, vzdělávání zaměstnanců členů klastru, vzdělávání a odborná příprava studentů reflektující potřeby praxe a trh práce, atd. Pracovní skupiny budou složeny z řad členů klastru. Dále vznikne sekce Fundraisingu, jejíž odborníci se budou zabývat vyhledáváním dotačních příležitostí jak pro klastr, tak i pro jednotlivé členy a budou realizovat pro členy klastru školení na téma aktuálních dotačních možností.

  1. Marketing a propagace klastru a jeho činností

Hlavním cílem této aktivity je propagovat klastr, jeho aktivity a komerční činnost, potažmo aktivity jednotlivých členů klastru, kteří jsou zapojení v pracovních skupinách. V rámci této aktivity uspořádá klastr jedenkrát ročně, tedy 2x za projekt, festival SECURITAS 21, kdy cílovou skupinou bude široká veřejnost. Dále se klastr zúčastní veletrhu ENVITECH, kde bude propagovat nejen svou akreditovanou mobilní laboratoř měření znečištění ovzduší, ale také další služby klastru napříč pracovními skupinami. V této aktivitě je zahrnuta komplexní propagace klastru, tj. vytvoření propagačních materiálů, propagace v médiích, inovace webových stránek či reklama na webových stránkách spřízněných subjektů. Klastr bude také 2x ročně vydávat pro své členy newsletter e-Securitas.

  1. Rozvoj mezioborové spolupráce

Prostřednictvím této aktivity chce klastr vytvořit příznivé prostředí pro rozvoj vědy a výzkumu v oblasti security a safety a podpořit tak spolupráci členských firem zejména s vysokými školami a organizacemi pro vědu a výzkum. Firmy sdružené v klastru mohou od této aktivity očekávat přínos v oblasti inovací vlastních aktivit, technologií a procesů, zapojení se do projektových aktivit vysokých škol či přínos ze společných potenciálních projektů kolektivního výzkumu. Budou pořádány workshopy, setkání, kulaté stoly, semináře a další akce se zaměřením na propojení výzkumné a aplikační sféry, které se stanou příznivým prostředím pro aktivní networking a příležitostí pro rozšiřování členské základny. Cílem bude rovněž informovat odbornou veřejnost o činnosti klastru v různých oblastech bezpečnosti a tím propagovat činnost pracovních skupin klastru.

Pro zapojení do projektu nás neváhejte kontaktovat a rozšířit tak odborné složení pracovních skupin!

FESTIVAL BEZPEČNOSTI SECURITAS 21

Bezpečnostně technologický klastr, z. s. pořádá v rámci projektu „Zefektivnění činnosti klastru v oblasti spolupráce a jeho řízení“ z OP PIK FESTIVAL BEZPEČNOSTI SECURITAS 21.

Festival se koná v pátek dne 9. června 2017 od 9,00 hod. v multifunkční aule GONG v Dolní oblasti Vítkovice a je rozdělen na dvě části. Dopoledne proběhne v malém sále multifunkční auly GONG konference s názvem „Bezpečný Moravskoslezský kraj“. V odpolední části festivalu budou v prostoru před multifunkční aulou GONG probíhat interaktivní ukázky napříč oblastmi bezpečnosti a bude zde také prostor pro seznámení odborné i široké veřejnosti s produkty a projekty firem a organizací, které se bezpečností zabývají.

Podrobnosti naleznete na stránkách festivalu ZDE

SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY VZDĚLÁVÁNÍ

BTKlastr včera pořádal, ve spolupráci se Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje, setkání pracovní skupiny Vzdělávání, které je členem. Při této příležitosti byl také představen první pracovní program festivalu bezpečnosti SECURITAS21, který se uskuteční 9. června v Dolní oblasti Vítkovic.

DSC_1086 DSC_1089 DSC_1090

VELETRH VĚDA, VÝZKUM, INOVACE

Ve dnech 28. 2. až 2. 3. 2017 se na Výstavišti v Brně koná veletrh VĚDA, VÝZKUM, INOVACE 2017 – podrobnosti naleznete ZDE.

V rámci veletrhu se můžete zúčastnit také internacionalizačního semináře “NATUREEF + V4Clusters Go International“, který pořádá Národní klastrová asociace. Seminář se uskuteční 2. března 2017 v Brně na Výstavišti v pavilonu B. Pozvánku naleznete ZDE.

Zástupci členských firem klastru jsou rovněž zváni na dvoustranná Face2Face setkání organizovaná regionálním zastoupením Europe Enterprise Network v rámci veletrhu Věda Výzkum Inovace 2017 a to již 1. března 2017. Více informací o akci a registraci on-line naleznete ZDE.

V případě zájmu o účast na veletrhu i ostatních akcích nás neváhejte kontaktovat.

Integrované územní investice (ITI)

Integrované územní investice (ITI) jsou určeny pro metropolitní oblasti či sídelní aglomerace s koncentrací nad 300 tisíc obyvatel. Teritoriálně zde spadají metropolitní oblasti Brna, Ostravy, Plzně a sídelních aglomerací Ústecko-chomutovské, Olomoucké a Hradecko-pardubické aglomerace.

Podnikatelé a žadatelé o dotace z těchto vymezených teritoriálních oblastí ČR, mohou být zvýhodněni před ostatními žadateli z celé České republiky v rámci výzev zaměřených na tzv. Integrované územní investice (ITI).

Integrované územní investice (ITI) jsou vymezeny ve Strategii regionálního rozvoje ČR 2014-2020 a využity v největších metropolitních oblastech celostátního významu.

Výhodou ITI je, že řídící orgány jednotlivých operačních programů rezervují finanční prostředky pro realizaci projektů na základě integrovaných strategií a projekty musí mít dopad v dané oblasti. ITI jdou napříč širokým spektrem dotačních programů, jako jsou OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, OP Životní prostředí, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, OP Zaměstnanost, OP Doprava a Integrovaný regionální OP.

ITI řeší tyto problematické oblasti:

  • oblast dopravy a mobility, kdy je snahou posílit regionální dopravní vazby, a to propojením jádra a zázemí příslušné aglomerace, odstraněním dopravních bariér a rizik a integrací veřejné dopravy a dalších druhů dopravy,
  • oblast sociální soudržnosti, přičemž prioritou je zajištění dostatečné kapacity a kvality veřejných služeb a ochrany před sociálním vyloučením znevýhodněných osob,
  • oblast udržitelné ekonomiky a posilování konkurenceschopnosti zvyšováním kvality lidských zdrojů (vzdělávání) s napojením na podnikatelský sektor, využití potenciálu vědy a techniky podporováním síťování a spolupráce univerzit a vědecko-výzkumných pracovišť s inovativními podniky,
  • oblast ekologie zajištěním ekologické stability urbanizovaných území, kvality ovzduší, rozvoje ekologicky zaměřené dopravy, péče o sídelní zeleň, zlepšení kvality vody a zásobování vodou, protipovodňová ochrana či zkvalitnění systému sběru, třídění a opětovného využití odpadu.

První výzvy pro oblasti ITI začínají jednotlivé řídící orgány vyhlašovat právě nyní.