Zasedání Valné hromady dne 20. 9. 2011 od 14.30 hodin

Pozvánka na zasedání členů Valné hromady Bezpečnostně technologického klastru, o. s., které se uskuteční dne 20. 9. 2011 od 15.00 hodin v zasedací místnosti č. 232 v prostorách Podnikatelského inkubátoru VŠB-TU v Ostravě – Porubě.

Prezence proběhne od 14.30 hod.

Program jednání:

1. Schválení programu zasedání Valné hromady
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Schválení nových členů BTK
4. Odstoupení člena výkonné rady
5. Volba nového člena výkonné rady
6. Stanovení a schválení členských příspěvků na rok 2011
7. Projednávání a schválení změn ve stanovách BTK
8. Projednávání a schválení etického kodexu BTK
9. Problematika financí
10. Společné projekty
11. Různé, diskuze
12. Schválení celkového rozhodnutí Valné hromady

doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák
prezident BTK

Ing. Robert Chlebiš
výkonný manažer BTK

Investment & Business Forum 2011

Motto: Dlouhodobá udržitelnost investic, lidí a znalostí v regionu.

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje pořádá 12. ročník mezinárodní konference „Investment & Business Forum“, která se uskuteční v Ostravě ve dnech 22. – 23. 9. 2011 v Clarion Congress Hotelu Ostrava. Součástí této akce je, ve spolupráci s Moravskoslezským automobilovým klastrem, 2. výroční konference projektu AutoNet se zaměřením na udržitelnost automobilového průmyslu, která podporuje výstupy konference IFO a naplňuje její cíle.

Program bude zaměřen na udržení a rozvoj zaměstnanosti v regionu formou rozvoje spolupráce průmyslu s výzkumnými centry v kontextu strategických priorit Evropské unie, České republiky a kraje. Dále bude zahrnuta problematika bezpečnosti, která je předpokladem prosperity regionu.

Nosnými tématy jsou představení pilotního projektu v České republice – Moravskoslezského paktu zaměstnanosti a projednání efektivní spolupráce podnikatelské a akademické sféry formou bilaterálních jednání.

Na konferenci vystoupí představitelé vlády České republiky – ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstva zahraničních věcí, ministerstva životního prostředí a ministerstva vnitra, Moravskoslezského kraje a významní představitelé zahraničních institucí: OECD, NATO, Greater Halifax Partnership, Canada, Evropské technologické platformy bezpečnosti průmyslu – EU, experti ze Slovenska, Německa, Itálie a dalších zemí.

Hlavními partnery konference jsou Ministerstvo pro místní rozvoj, Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava, Projekt AutoNet.

Další informace a registrační formulář na www.ifo.cz.
IFO 2011.pdf
Pozvánka AutoNet.pdf

V Ostravě vznikl nový Bezpečnostně technologický klastr

Bezpečnostně technologický klastr se zaměřuje na koordinaci a posilování spolupráce technologického výzkumu soustředěného do Moravskoslezského kraje, který má vhodnou infrastrukturu a zároveň historii spojenou s těžkým průmyslem a hutnictvím. Navazuje také na poslání a činnosti České technologické platformy bezpečnosti průmyslu (CZ-TPIS), která má za bezpečnosti průmyslu v ČR a definovat další směřování vědy a výzkumu a inovací v této oblasti.

„Soustředěním aplikovaného výzkumu prostřednictvím našeho nového klastru dojde k přilákání nových příležitostí do regionu, iniciaci, podpoře a realizaci vědecko-technických záměrů v oblasti bezpečnosti průmyslu. V příštích letech očekáváme v našem kraji nové vědecké projekty a s tím spojená nová vysoce kvalifikovaná pracovní místa,“ sdělil výkonný manažer Bezpečnostně technologického klastru Ing. Robert Chlebiš a dále pak uvedl: „Moravskoslezský kraj má nejlepší předpoklady pro podporu aplikovaného výzkumu a posilování konkurenceschopnosti členů klastru a celé platformy. Využitím stávajícího potenciálu a příležitostí dojde k přilákání a podpoře nových výzkumných pracovníků a zájmu průmyslových podniků o bezpečnost. Dovedu si představit tento region jako centrum bezpečnostního výzkumu ve střední Evropě“.

Z článku Development Newsletter, www.ostrava.cz