Aktuální

„Společná česko-polská měření přeshraničního přenosu znečišťujících látek v ovzduší“

„Wspolne czesko – polskie pomiary transgranicznego transportu zanieczyszczeń powietrza“

stránky projektu: AIRBORDER

číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000118

žadatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

partneři: Bezpečnostně technologický klastr, z. s., Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

operační program: INTERREG V-A Česká republika – Polsko

termín realizace: 1. 3. 2017 – 29. 2. 2020

míra dotace: 90%

rozpočet: 125.000,– €

klíčové aktivity projektu:

– příprava projektu

– řízení projektu

– propagační a informační činnosti

– monitoring

– analýzy a vyhodnocování

popis projektu:

Bezpečnostně technologický klastr, z. s. je zapojen do projektu „Společná česko – polská měření přeshraničního přenosu znečišťujících látek v ovzduší“, zkráceně AIR BORDER z operačního programu INTERREG V- A Česká republika – Polsko. Hlavním řešitelem projektu je Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství a druhým zapojeným partnerem je Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy z Katowic.

Hlavním cílem projektu je prohloubit spolupráci mezi českými a polskými odbornými institucemi působícími v oblasti ochrany ovzduší a napomoci tak řešení závažného problému nadlimitního znečištění ovzduší v příhraniční oblasti Moravskoslezského kraje a Slezského vojvodství.

V rámci projektu probíhají společná měření kvality ovzduší, zaměřená na určení množství přeshraničního přenosu znečištění. Specializovaná kontinuální měření probíhají na české straně v Horní Suché na dnes již nevyužívané těžní věži dolu František a na polské straně na monitorovací stanici v Ratiboři. Výstupem těchto měření bude vyčíslená denní hodnota přenosu polétavého prachu a jeho směr. Jednodušeji, budeme vědět, kolik polétavého prachu proudí od nás do Polska a kolik z Polska zpět. Výsledky měření budou statisticky zpracovány a zhodnoceny v závěrečné studii. Pro českou i polskou stranu budou výstupy projektu významným zdroje informací jak pro veřejnou správu či neziskovou sféru, tak pro veřejnost.

Bezpečnostně technologický klastr poskytl do projektu svou mobilní měřicí laboratoř imisí, která bude umístěna v blízkosti těžní věže dolu František a bude kontinuálně monitorovat přenos suspendovaných částic PM10 a PM2,5 pomocí přístroje PALAS. Stejný optický analyzátor pak bude umístěn na střeše těžní věže ve výšce cca 80 m.

  

„Modernizace imisního monitorovacího vozu“

číslo projektu: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_017/0002658

operační program: Operační program Životní prostředí

termín realizace: 1.7.2017  – 31. 5. 2018

míra dotace: 85%

rozpočet: 1.920.000,– Kč

popis projektu:  

Předmětem podpory SFŽP je modernizace imisního monitorovacího vozu dle požadavků legislativy, zejména Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES. Modernizací vozu dojde k nutnému zachování kvality měření imisních koncentrací v ovzduší a tím ke zlepšení systému sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů.

BT Klastr provozuje od roku 2011 monitorovací vůz pro měření kvality venkovního ovzduší – imise. Tento vůz byl plně vybaven pro účely zákona o ochraně ovzduší a umožňuje kontrolu imisních limitů. Vzhledem k nutnosti zachování kvality měření je nezbytné vůz modernizovat podle požadavků legislativy, zejména Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES. Propojenost naměřených dat do ISKO, stejně jako soulad s ISO formátem měřených dat je pro projekt základním požadavkem.

Projekt umožňuje přechod mobilního monitorovacího systému na nově dostupné technologie, zejména měření jemných frakcí PMx optometricky. Tento rychlý kontinuální režim umožňuje lepší pochopení souvislostí zdroj – imise. Referenční metoda gravimetrie je robustní a však pomalá. Nově vyvinuté metody jako je optometrie umožňuje odečet v minutových intervalech. Z poměru frakcí a okamžitých změn koncentrací je možné studovat děje v okolí měření. Optometrické přístroje navíc sledují také PM1, která není zatím limitována v zákoně, má však nejvýznamnější vliv na lidské zdraví. Na PM1 je také vázáno nejvíce organických látek např. benzo(a)pyrenu. Projekt předpokládá propojení měřící techniky na PMx a odběrového zařízení na PAU (benzo/a/pyren). Monitorovací vůz bude realizován jako on-line, tj. datově propojený. Díky toho bude možné sledovat měření na dálku a neverifikované hodnoty ihned přenést k cílové skupině.

klíčové aktivity projektu:

1. specifikace měřící techniky (celková modernizace vybavení měřicího vozu kvality ovzduší):
– měření suspendovaných částic PM10, PM2.5, PM1
– měření H2S, včetně konvertoru oxidu siřičitého
– měření oxidů dusíku
– upgrade odběrového zařízení pro suspendované částice PM10 (PAU)
– upgrade meteosystém
2. příprava a organizace výběrového řízení
3. nákup vysoutěžené techniky
4. instalace techniky dodavatelem, aktualizace ovládacího software
5. nastavení datových komunikací, přenos dat do ISKO
6. zkušební provoz
7. převedení do trvalého provozu

 

 

 

 

 

 


„Zefektivnění činnosti klastru v oblasti spolupráce a jeho řízení“

číslo projektu: CZ.01.102/0.0/0.0/15_012/0002459

operační program: Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

termín realizace: 1.7.2016 – 30.6.2018

míra dotace: 50%

rozpočet: 7.438.831,– Kč

specifické cíle projektu:  

– akcelerace činnosti klastru,
– rozšíření členské základny klastru,
– zvýšení prestiže klastru,
– zvýšení míry spolupráce mezi jednotlivými členy klastru,
– zvýšení přidané hodnoty plynoucí z členství klastru,
– zvýšení ekonomického a inovačního potenciálu klastru,
– navázání spolupráce s ostatními klastrovými organizacemi,
– zvýšení odbornosti managementu klastru,
– zvýšení ekonomické soběstačnosti klastru pro další období    

popis projektu:

Bezpečnostně technologický klastr realizuje projekt zaměřený na rozvoj klastru z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Aktivity projektu jsou koncipovány tak, aby přispěly k rozšiřování členské základny klastru, podpoře členů klastru, zvýšení míry spolupráce mezi jednotlivými členy klastru a rozvoji spolupráce členů s vysokými i středními školami a veřejným sektorem. Projekt je realizován od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2018 a je rozdělen do 4 půlročních etap. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou ve výši 7.438.821 Kč a míra dotace činí 50%.

Projekt má tři stěžejní aktivity:

  1. Centrum informační podpory

V rámci této aktivity vznikne Sekce pracovních skupin (SECURITY, SAFETY, EKOLOGIE, VÝZKUM A VÝVOJ a VZDĚLÁVÁNÍ), v rámci kterých budou probíhat veškeré odborné aktivity klastru jako např. zpracování studií a analýz, odborné semináře a konzultace v oblasti znečištění ovzduší, odborné semináře a školení v oblasti safety a security, identifikace příležitostí pro nové společné projekty v oblasti VaV, vzdělávání zaměstnanců členů klastru, vzdělávání a odborná příprava studentů reflektující potřeby praxe a trh práce, atd. Pracovní skupiny budou složeny z řad členů klastru. Dále vznikne sekce Fundraisingu, jejíž odborníci se budou zabývat vyhledáváním dotačních příležitostí jak pro klastr, tak i pro jednotlivé členy a budou realizovat pro členy klastru školení na téma aktuálních dotačních možností.

  1. Marketing a propagace klastru a jeho činností

Hlavním cílem této aktivity je propagovat klastr, jeho aktivity a komerční činnost, potažmo aktivity jednotlivých členů klastru, kteří jsou zapojení v pracovních skupinách. V rámci této aktivity uspořádá klastr jedenkrát ročně, tedy 2x za projekt, festival SECURITAS 21, kdy cílovou skupinou bude široká veřejnost. Dále se klastr zúčastní veletrhu ENVITECH, kde bude propagovat nejen svou akreditovanou mobilní laboratoř měření znečištění ovzduší, ale také další služby klastru napříč pracovními skupinami. V této aktivitě je zahrnuta komplexní propagace klastru, tj. vytvoření propagačních materiálů, propagace v médiích, inovace webových stránek či reklama na webových stránkách spřízněných subjektů. Klastr bude také 2x ročně vydávat pro své členy newsletter e-Securitas.

  1. Rozvoj mezioborové spolupráce

Prostřednictvím této aktivity chce klastr vytvořit příznivé prostředí pro rozvoj vědy a výzkumu v oblasti security a safety a podpořit tak spolupráci členských firem zejména s vysokými školami a organizacemi pro vědu a výzkum. Firmy sdružené v klastru mohou od této aktivity očekávat přínos v oblasti inovací vlastních aktivit, technologií a procesů, zapojení se do projektových aktivit vysokých škol či přínos ze společných potenciálních projektů kolektivního výzkumu. Budou pořádány workshopy, setkání, kulaté stoly, semináře a další akce se zaměřením na propojení výzkumné a aplikační sféry, které se stanou příznivým prostředím pro aktivní networking a příležitostí pro rozšiřování členské základny. Cílem bude rovněž informovat odbornou veřejnost o činnosti klastru v různých oblastech bezpečnosti a tím propagovat činnost pracovních skupin klastru.

Podrobnosti projektu naleznete ve Studii proveditelnosti.

 

 

 


„Dokumentace projektového záměru pro BTKlastr/DT1“

číslo projektu: 04461/2017/RRC

program: Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2017

termín realizace: 1.1.2017 – 31.10.2018

míra dotace: 80 %

rozpočet: 225.000,– Kč

popis projektu:

Cílem projektu je zpracovat kompletní dokumentaci k projektovému záměru nutnou pro podání žádosti o dotaci v rámci programu  OPPIK, programu Spolupráce-klastry, podporované aktivity Rozvoj klastru. Hlavním přínosem je odevzdání žádosti o dotaci na realizaci projektu zaměřeného na podporu spolupráce členů klastru a jeho propagace v oblasti bezpečnosti v komplexním pojetí. Konečným přínosem pro BTK je zpracování projektové dokumentace v takové kvalitě, aby žádost o dotaci na projektový záměr splnila kritéria přijatelnosti a byla schválena. Díky dotaci na zpracování projektové dokumentace může klastr získat dotaci na realizaci projektového záměru pro členy klastru (firmy, výzkumné organizace a školy působící v Moravskoslezském kraji). Získání dotace v rámci programu OPPIK, programu  Spolupráce-klastry – Rozvoj klastru umožní rozvoj dalších aktivit klastru, které významně pomůžou firmám a vysokým či středním školám působícím v Moravskoslezském kraji.