Aktuální

„Rozvoj BTKlastru“

číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_228/0014925

operační program: Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

termín realizace: 1. 11. 2018 – 31. 10. 2021

míra dotace: 50%

rozpočet: 6 684 640 Kč

specifické cíle projektu:  

a) propagace činností klastru,

b) rozvoj spolupráce s vysokými i středními školami a veřejným sektorem,

c) podpora konkurenceschopnosti klastru i jeho členů prostřednictvím stávajících center,

d) zkvalitnění portfolia nabízených služeb pro členy klastru,

e) příprava společných témat pro projekty v oblasti výzkumu, vývoje, vzdělávání a inovací,

f) podpora mezioborové spolupráce a partnerství,

g) rozšíření členské základny klastru,

h) rozvoj lidských zdrojů zaměstnanců klastru,

i) zvýšení kompetencí managementu klastru,

j) zkvalitnění úrovně spolupráce mezi firmami v klastru.

popis projektu:

Hlavním cílem projektu je podpora rozvoje činností Bezpečnostně technologického klastru a propagace jeho aktivit za účelem zkvalitnění služeb pro stávající členy klastru a podpora rozšiřování členské základny klastru. Záměrem projektu je zkvalitnit portfolio služeb pro členy klastru a rozvíjet mezioborovou spolupráci se stávajícími i novými partnery. Účelem projektu je inovovat a dále rozvíjet BTKlastr o aktivity, které zlepšují podmínky pro podnikání v oblasti safety a security a posilují vazby mezi výzkumem, vysokými školami a podnikatelskou sférou. Realizací projektu chceme zkvalitnit sdílení odborných znalostí mezi jednotlivými členy a podpořit tak přípravu nových společných projektů v oblasti výzkumu, vývoje, vzdělávání a inovací. Marketingové aktivity klastru mají propagovat kvalitu a příležitosti, které klastr představuje, se zaměřením jak dovnitř kraje, tak mimo kraj.

klíčové aktivity projektu:

Aktivita č. 1: Rozšíření a zkvalitnění portfolia služeb klastru

a) Činnost Centra informační podpory BTKlastru

b) Newsletter pro členy klastru (6 ti měsíčník)

c) Rozšíření nabídky pracovních skupin pro členy klastru

d) Vytvoření strategického plánu s identifikací mezioborových příležitostí a mapy komplementarit a možných nových hodnotových řetězců

Aktivita č. 2: Propagace aktivit klastru

a) Propagační kampaň klastru pro odbornou veřejnost a potencionální členy

b) Vytvoření propagačních materiálů BTKlastru

c) Propagace klastru v médiích

Aktivita č. 3: Rozvoj spolupráce se základními, středními a vysokými školami

a) Semináře bezpečnosti pro ZŠ

b) Popularizační semináře na středních a vysokých školách

c) Pracovní setkání na středních a VŠ

Aktivita č. 4: Management klastru a podpora řízení aktivit

a) Zvýšení kompetencí managementu klastru

b) Pravidelné koordinační schůzky za účelem monitorování projektu

Aktivita č. 5: Rozvoj mezioborové spolupráce klastru

a) Konference v oblastech bezpečnosti

b) Workshopy pro potenciální partnery a spolupracující klastry

c) Vytvoření sítě spolupracujících klastrů a jejich vzájemné propojení

„Společná cesta k rozvoji BTKlastru“

číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010845

operační program: Operační program Zaměstnanost

termín realizace: 1. 6. 2019 – 31. 5. 2022

míra dotace: 100%

rozpočet: 2 600 968 Kč

Projekt se zaměřuje na další profesní vzdělávání zaměstnanců firem sdružených v žadateli (klastru), coby hlavního faktoru rozvoje a úspěchu na trhu. Dílčími cíli projektu je udržet stávající zaměstnance v pracovním procesu a zároveň zvýšit konkurenceschopnost všech zapojených firem. Do projektu bude zapojeno 45 osob, z toho 40 přesáhne limit bagatelní podpory. Délka projektu je 36 měsíců.

Zaměstnanci členů klastru mohou být proškoleni například v kurzech navržených v níže uvedené tabulce. Mohou si také nadefinovat své vlastní kurzy dle individuálních potřeb a to v těchto oblastech:

  • obecné i specializované IT školení a kurzy
  • měkké manažerské a obchodní dovednosti
  • jazykové vzdělávání
  • účetní, technické a právní kurzy
  • technické a jiné odborné kurzy a vzdělávání

 

„Společná česko-polská měření přeshraničního přenosu znečišťujících látek v ovzduší“

„Wspolne czesko – polskie pomiary transgranicznego transportu zanieczyszczeń powietrza“

stránky projektu: AIRBORDER

číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000118

žadatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

partneři: Bezpečnostně technologický klastr, z. s., Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

operační program: INTERREG V-A Česká republika – Polsko

termín realizace: 1. 3. 2017 – 29. 2. 2020

míra dotace: 90%

rozpočet: 125.000,– €

klíčové aktivity projektu:

– příprava projektu

– řízení projektu

– propagační a informační činnosti

– monitoring

– analýzy a vyhodnocování

popis projektu:

Bezpečnostně technologický klastr, z. s. je zapojen do projektu „Společná česko – polská měření přeshraničního přenosu znečišťujících látek v ovzduší“, zkráceně AIR BORDER z operačního programu INTERREG V- A Česká republika – Polsko. Hlavním řešitelem projektu je Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství a druhým zapojeným partnerem je Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy z Katowic.

Hlavním cílem projektu je prohloubit spolupráci mezi českými a polskými odbornými institucemi působícími v oblasti ochrany ovzduší a napomoci tak řešení závažného problému nadlimitního znečištění ovzduší v příhraniční oblasti Moravskoslezského kraje a Slezského vojvodství.

V rámci projektu probíhají společná měření kvality ovzduší, zaměřená na určení množství přeshraničního přenosu znečištění. Specializovaná kontinuální měření probíhají na české straně v Horní Suché na dnes již nevyužívané těžní věži dolu František a na polské straně na monitorovací stanici v Ratiboři. Výstupem těchto měření bude vyčíslená denní hodnota přenosu polétavého prachu a jeho směr. Jednodušeji, budeme vědět, kolik polétavého prachu proudí od nás do Polska a kolik z Polska zpět. Výsledky měření budou statisticky zpracovány a zhodnoceny v závěrečné studii. Pro českou i polskou stranu budou výstupy projektu významným zdroje informací jak pro veřejnou správu či neziskovou sféru, tak pro veřejnost.

Bezpečnostně technologický klastr poskytl do projektu svou mobilní měřicí laboratoř imisí, která bude umístěna v blízkosti těžní věže dolu František a bude kontinuálně monitorovat přenos suspendovaných částic PM10 a PM2,5 pomocí přístroje PALAS. Stejný optický analyzátor pak bude umístěn na střeše těžní věže ve výšce cca 80 m.