Aktuální

„Společná česko-polská měření přeshraničního přenosu znečišťujících látek v ovzduší“

„Wspolne czesko – polskie pomiary transgranicznego transportu zanieczyszczeń powietrza“

stránky projektu: AIRBORDER

číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000118

žadatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

partneři: Bezpečnostně technologický klastr, z. s., Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

operační program: INTERREG V-A Česká republika – Polsko

termín realizace: 1. 3. 2017 – 29. 2. 2020

míra dotace: 90%

rozpočet: 125.000,– €

klíčové aktivity projektu:

– příprava projektu

– řízení projektu

– propagační a informační činnosti

– monitoring

– analýzy a vyhodnocování

popis projektu:

Bezpečnostně technologický klastr, z. s. je zapojen do projektu „Společná česko – polská měření přeshraničního přenosu znečišťujících látek v ovzduší“, zkráceně AIR BORDER z operačního programu INTERREG V- A Česká republika – Polsko. Hlavním řešitelem projektu je Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství a druhým zapojeným partnerem je Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy z Katowic.

Hlavním cílem projektu je prohloubit spolupráci mezi českými a polskými odbornými institucemi působícími v oblasti ochrany ovzduší a napomoci tak řešení závažného problému nadlimitního znečištění ovzduší v příhraniční oblasti Moravskoslezského kraje a Slezského vojvodství.

V rámci projektu probíhají společná měření kvality ovzduší, zaměřená na určení množství přeshraničního přenosu znečištění. Specializovaná kontinuální měření probíhají na české straně v Horní Suché na dnes již nevyužívané těžní věži dolu František a na polské straně na monitorovací stanici v Ratiboři. Výstupem těchto měření bude vyčíslená denní hodnota přenosu polétavého prachu a jeho směr. Jednodušeji, budeme vědět, kolik polétavého prachu proudí od nás do Polska a kolik z Polska zpět. Výsledky měření budou statisticky zpracovány a zhodnoceny v závěrečné studii. Pro českou i polskou stranu budou výstupy projektu významným zdroje informací jak pro veřejnou správu či neziskovou sféru, tak pro veřejnost.

Bezpečnostně technologický klastr poskytl do projektu svou mobilní měřicí laboratoř imisí, která bude umístěna v blízkosti těžní věže dolu František a bude kontinuálně monitorovat přenos suspendovaných částic PM10 a PM2,5 pomocí přístroje PALAS. Stejný optický analyzátor pak bude umístěn na střeše těžní věže ve výšce cca 80 m.