Aktuální

„Rozvoj BTKlastru“

číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_228/0014925

operační program: Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

termín realizace: 1. 11. 2018 – 31. 10. 2021

míra dotace: 50%

rozpočet: 6 684 640 Kč

specifické cíle projektu:  

a) propagace činností klastru,

b) rozvoj spolupráce s vysokými i středními školami a veřejným sektorem,

c) podpora konkurenceschopnosti klastru i jeho členů prostřednictvím stávajících center,

d) zkvalitnění portfolia nabízených služeb pro členy klastru,

e) příprava společných témat pro projekty v oblasti výzkumu, vývoje, vzdělávání a inovací,

f) podpora mezioborové spolupráce a partnerství,

g) rozšíření členské základny klastru,

h) rozvoj lidských zdrojů zaměstnanců klastru,

i) zvýšení kompetencí managementu klastru,

j) zkvalitnění úrovně spolupráce mezi firmami v klastru.

popis projektu:

Hlavním cílem projektu je podpora rozvoje činností Bezpečnostně technologického klastru a propagace jeho aktivit za účelem zkvalitnění služeb pro stávající členy klastru a podpora rozšiřování členské základny klastru. Záměrem projektu je zkvalitnit portfolio služeb pro členy klastru a rozvíjet mezioborovou spolupráci se stávajícími i novými partnery. Účelem projektu je inovovat a dále rozvíjet BTKlastr o aktivity, které zlepšují podmínky pro podnikání v oblasti safety a security a posilují vazby mezi výzkumem, vysokými školami a podnikatelskou sférou. Realizací projektu chceme zkvalitnit sdílení odborných znalostí mezi jednotlivými členy a podpořit tak přípravu nových společných projektů v oblasti výzkumu, vývoje, vzdělávání a inovací. Marketingové aktivity klastru mají propagovat kvalitu a příležitosti, které klastr představuje, se zaměřením jak dovnitř kraje, tak mimo kraj.

klíčové aktivity projektu:

Aktivita č. 1: Rozšíření a zkvalitnění portfolia služeb klastru

a) Činnost Centra informační podpory BTKlastru

b) Newsletter pro členy klastru (6 ti měsíčník)

c) Rozšíření nabídky pracovních skupin pro členy klastru

d) Vytvoření strategického plánu s identifikací mezioborových příležitostí a mapy komplementarit a možných nových hodnotových řetězců

Aktivita č. 2: Propagace aktivit klastru

a) Propagační kampaň klastru pro odbornou veřejnost a potencionální členy

b) Vytvoření propagačních materiálů BTKlastru

c) Propagace klastru v médiích

Aktivita č. 3: Rozvoj spolupráce se základními, středními a vysokými školami

a) Semináře bezpečnosti pro ZŠ

b) Popularizační semináře na středních a vysokých školách

c) Pracovní setkání na středních a VŠ

Aktivita č. 4: Management klastru a podpora řízení aktivit

a) Zvýšení kompetencí managementu klastru

b) Pravidelné koordinační schůzky za účelem monitorování projektu

Aktivita č. 5: Rozvoj mezioborové spolupráce klastru

a) Konference v oblastech bezpečnosti

b) Workshopy pro potenciální partnery a spolupracující klastry

c) Vytvoření sítě spolupracujících klastrů a jejich vzájemné propojení

„Společná cesta k rozvoji BTKlastru“

číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010845

operační program: Operační program Zaměstnanost

termín realizace: 1. 6. 2019 – 31. 5. 2022

míra dotace: 100%

rozpočet: 2 600 968 Kč

Projekt se zaměřuje na další profesní vzdělávání zaměstnanců firem sdružených v žadateli (klastru), coby hlavního faktoru rozvoje a úspěchu na trhu. Dílčími cíli projektu je udržet stávající zaměstnance v pracovním procesu a zároveň zvýšit konkurenceschopnost všech zapojených firem. Do projektu bude zapojeno 45 osob, z toho 40 přesáhne limit bagatelní podpory. Délka projektu je 36 měsíců.

Zaměstnanci členů klastru mohou být proškoleni například v kurzech navržených v níže uvedené tabulce. Mohou si také nadefinovat své vlastní kurzy dle individuálních potřeb a to v těchto oblastech:

  • obecné i specializované IT školení a kurzy
  • měkké manažerské a obchodní dovednosti
  • jazykové vzdělávání
  • účetní, technické a právní kurzy
  • technické a jiné odborné kurzy a vzdělávání