Aktuální

„Rozvoj BTKlastru“

číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_228/0014925

operační program: Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

termín realizace: 1. 11. 2018 – 31. 10. 2021

míra dotace: 50%

rozpočet: 6 684 640 Kč

specifické cíle projektu:  

a) propagace činností klastru,

b) rozvoj spolupráce s vysokými i středními školami a veřejným sektorem,

c) podpora konkurenceschopnosti klastru i jeho členů prostřednictvím stávajících center,

d) zkvalitnění portfolia nabízených služeb pro členy klastru,

e) příprava společných témat pro projekty v oblasti výzkumu, vývoje, vzdělávání a inovací,

f) podpora mezioborové spolupráce a partnerství,

g) rozšíření členské základny klastru,

h) rozvoj lidských zdrojů zaměstnanců klastru,

i) zvýšení kompetencí managementu klastru,

j) zkvalitnění úrovně spolupráce mezi firmami v klastru.

Hlavním cílem projektu je podpora rozvoje činností Bezpečnostně technologického klastru a propagace jeho aktivit za účelem zkvalitnění služeb pro stávající členy klastru a podpora rozšiřování členské základny klastru. Záměrem projektu je zkvalitnit portfolio služeb pro členy klastru a rozvíjet mezioborovou spolupráci se stávajícími i novými partnery. Účelem projektu je inovovat a dále rozvíjet BTKlastr o aktivity, které zlepšují podmínky pro podnikání v oblasti safety a security a posilují vazby mezi výzkumem, vysokými školami a podnikatelskou sférou. Realizací projektu chceme zkvalitnit sdílení odborných znalostí mezi jednotlivými členy a podpořit tak přípravu nových společných projektů v oblasti výzkumu, vývoje, vzdělávání a inovací. Marketingové aktivity klastru mají propagovat kvalitu a příležitosti, které klastr představuje, se zaměřením jak dovnitř kraje, tak mimo kraj.

klíčové aktivity projektu:

Aktivita č. 1: Rozšíření a zkvalitnění portfolia služeb klastru

a) Činnost Centra informační podpory BTKlastru

b) Newsletter pro členy klastru (6 ti měsíčník)

c) Rozšíření nabídky pracovních skupin pro členy klastru

d) Vytvoření strategického plánu s identifikací mezioborových příležitostí a mapy komplementarit a možných nových hodnotových řetězců

Aktivita č. 2: Propagace aktivit klastru

a) Propagační kampaň klastru pro odbornou veřejnost a potencionální členy

b) Vytvoření propagačních materiálů BTKlastru

c) Propagace klastru v médiích

Aktivita č. 3: Rozvoj spolupráce se základními, středními a vysokými školami

a) Semináře bezpečnosti pro ZŠ

b) Popularizační semináře na středních a vysokých školách

c) Pracovní setkání na středních a VŠ

Aktivita č. 4: Management klastru a podpora řízení aktivit

a) Zvýšení kompetencí managementu klastru

b) Pravidelné koordinační schůzky za účelem monitorování projektu

Aktivita č. 5: Rozvoj mezioborové spolupráce klastru

a) Konference v oblastech bezpečnosti

b) Workshopy pro potenciální partnery a spolupracující klastry

c) Vytvoření sítě spolupracujících klastrů a jejich vzájemné propojení

„Společná cesta k rozvoji BTKlastru“

číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010845

operační program: Operační program Zaměstnanost

termín realizace: 1. 6. 2019 – 31. 5. 2022

míra dotace: 100%

rozpočet: 2 600 968 Kč

Projekt se zaměřuje na další profesní vzdělávání zaměstnanců firem sdružených v žadateli (klastru), coby hlavního faktoru rozvoje a úspěchu na trhu. Dílčími cíli projektu je udržet stávající zaměstnance v pracovním procesu a zároveň zvýšit konkurenceschopnost všech zapojených firem. Do projektu bude zapojeno 45 osob, z toho 40 přesáhne limit bagatelní podpory. Délka projektu je 36 měsíců.

Zaměstnanci členů klastru mohou být proškoleni například v kurzech navržených v níže uvedené tabulce. Mohou si také nadefinovat své vlastní kurzy dle individuálních potřeb a to v těchto oblastech:

 • obecné i specializované IT školení a kurzy
 • měkké manažerské a obchodní dovednosti
 • jazykové vzdělávání
 • účetní, technické a právní kurzy
 • technické a jiné odborné kurzy a vzdělávání

Výzkum a vývoj organických materiálů se speciálními požadavky na požární bezpečnost

číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_263/0018866

program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

termín realizace: 1. 6. 2020 – 30. 11. 2022

míra dotace: ø 63,88 %

rozpočet: 9 110 449,– Kč

Hlavním cílem projektu je realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti požární odolnosti a bezpečnosti nových materiálů z polymerů (plastů) využitelných v železniční, autobusové a letecké dopravě. Předmětem projektu je výzkum a vývoj nového inovativního polymeru a kompozitního materiálu pro vakuové tváření, který by měl vyřešit materiálové a požární nedostatky a omezenost stávajících materiálů a jejich využití pro výrobce z oblasti výroby plastů, strojírenství a dopravy. Účelem projektu je navrhnout funkční vzorky v podobě vhodného základního materiálu s aditivací proti hoření, která bude odpovídat všem normám a podle technické specifikace, ve které budou fyzikální, chemické, mechanické parametry a zdravotní nezávadnost. Projekt řeší problém, který je spojen s obtížnou dostupností vhodných materiálů na trhu, které by splňovaly požadované parametry a mohly se uplatňovat v automobilové, železniční a letecké dopravě. Pouze dva výrobci Bayer (DE) a Sabic (SAE) vyrábějí po jednom druhu materiálu, který splňuje požadavky na hoření, ale zcela neodpovídá požadavkům na pevnost, pružnost, odolnost a nesplňuje další materiálové vlastnosti. Materiály jsou na bázi ABS/PC – která přináší řadu technických omezení pro nasazení. Výsledkem projektu je vyvinout vlastní a vhodný materiál, který bude zohledňovat speciální požadavky na požární bezpečnost a bude se uplatňovat v interiéru a exteriéru dopravních prostředků.

Specifické cíle projektu:

 1. návrh a vývoj dílčích funkčních vzorků v podobě polymeru a zařazení do skupin,
 2. skloubení požadovaných chemických, fyzikálních a požárních vlastností pro nové polymery v prostředcích hromadné dopravy,
 3. výzkum požární odolnosti nového polymeru a kompozitního materiálu,
 4. zpracování technologického postupu výroby nového polymeru a kompozitního materiálu,
 5. podpora výzkumu a vývoje v oblasti bezpečných a požárně odolných polymerů pro veřejnou hromadnou dopravu,
 6. podrobení jednotlivých materiálů certifikačním zkouškám,
 7. prohloubení spolupráce s výzkumnými institucemi.

Výzkumná a zkušební laboratoř BTKlastru

číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_263/0018867

program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

termín realizace: 1. 7. 2020 – 31. 12. 2021

míra dotace: 50 %

rozpočet: 4 577 471,– Kč

Hlavním cílem projektu je vybudovat kvalitní sdílenou výzkumnou a zkušební laboratoř s otevřeným přístupem pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací, která bude vybavena zařízením a přístroji pro realizaci výzkumných a vývojových aktivit (kolektivního průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje). Pořízené vybavení bude odpovídat technologickým trendům VaV v oblasti testování, měření a zkoušení požární odolnosti a bezpečnosti materiálů a výrobků z plastu a také odpovídá potřebám trhu, a tedy i potřebám členů klastru. Sdílená výzkumná a zkušební laboratoř BTKlastru bude sloužit k posílení výzkumného a vývojového potenciálu všech členů klastru a posílí zahraniční spolupráci v rámci evropského výzkumného prostoru. Vybudovaná laboratoř bude konkrétně sloužit jako podpora rozvoje průmyslového výzkumu a získání nových poznatků a dovedností v oblasti požární odolnosti a bezpečnosti plastových kompozit využitelných v automobilové, železniční a letecké dopravě. Laboratoř bude dále sloužit pro výzkum a vývoj termoplastických materiálů, sledování vývoje v oblasti zpracování, kompaundování a aplikace plastů, měření a testování fyzikálních, chemických a požárních vlastností nových materiálů z plastu, stanovení parametrů hořlavosti polymerů pro výrobu nových materiálů v automobilovém průmyslu a další. Potřeba pořídit technologie vzešla z realizace projektu „Výzkum a vývoj požárně odolných materiálů využitelných ve strojírenství při výrobě nových technologií“ – viz výše.