Strategie, vize a cíle

Strategie BTKlastru

 1. zvýšení konkurenceschopnosti členů BTKlastru v oblastech bezpečnosti, zajištění  implementace progresivních systémů sdílení know-how a kapacit,
 2. spolupráce členských firem BTKlastru a BTKlastru samotného na společném řešení problémů a využívání příležitostí v odvětví bezpečnosti průmyslu, s cílem zvýšit v regionu reprezentativnost členské základny a schopnost týmové spolupráce pro dosahování výsledků,
 3. posílení lidských i technických kapacit výzkumně vývojové základny v regionu prostřednictvím realizovaných projektů:
  • Mobilní měřicí akreditovaná laboratoř pro měření imisí,
  • Expertní pracoviště pro hodnocení psychofyziologické zátěže v pracovním procesu,
  • Centrum informační podpory BTKlastru,
  • Centrální dohledové, poplachové a výcvikové centrum,
  • Zkušební laboratoř pro testování  a výzkum bezpečnostních zámků,
  • Technická a informační podpora ochrany kritické infrastruktury.
 4. budování funkční klastrové organizace, která je důvěryhodným partnerem pro všechny členy, ale i regionální autority z odborné sféry, státní správy i samosprávy,
 5. zajištění vlastní obchodní činnosti, jejíž příjmy pokryjí náklady na provoz a rozvoj klastru.

Vize BTKlastru

Vizí BTKlastru je fungující propojení průmyslových, malých a středních podniků s výzkumně-vývojovou a akademickou sférou a zajištění vědeckotechnického zázemí pro projekty členských firem. Současně s tím získávání finančních prostředků pro investiční i „měkké“ aktivity v oblasti bezpečnosti a podporu rozvoje inovací, výzkumu, vývoje a transfer znalostí a výsledků výzkumu.

Cíle BTKlastru

Mezi základní cíle BTKlastru patří:

 • podpora odvětví bezpečnosti (Safety & Security) a zavádění inovačních řešení v praxi,
 • podpora konkurenceschopnosti a investičních aktivit členských subjektů,
 • zapojení výzkumných organizací do společného výzkumu a komercializace výsledků vědy a výzkumu,
 • zvýšení intenzity regionální spolupráce veřejné, výzkumné a aplikační sféry,
 • vytvoření zázemí pro společnou nabídku a propagaci produktů klastru,
 •  zvyšování odborné a profesní úrovně členů klastru,
 • aplikace vytvořených poznatků v projektových aktivitách klastru do výuky,
 • podpora zapojených členů klastru do mezinárodní spolupráce,
 • podpora členů prostřednictvím marketingových a propagačních aktivit.