Hlavní aktivity

Mezi aktivity BTKlastru můžeme zařadit aktivity v pěti základních oblastech. Základními oblastmi na neziskové bázi jsou především výzkum, vývoj a inovace, vzdělávání, fundraising a projektové poradenství a v neposlední řadě také marketing, propagace a rozvoj bezpečnostně technologické problematiky a členů klastru. Jako vedlejší činnost poskytuje klastr také služby na komerční bázi a to jak členům, tak nečlenům klastru.

Výzkum, vývoj a inovace

BTKlastr propojuje výzkumnou a aplikační sféru a iniciuje VaV a inovační aktivity v rámci zapojených členských subjektů.

Vzdělávání

BTKlastr realizuje semináře, workshopy, odborné konference a kulaté stoly v oblasti bezpečnosti s cílem podpory, rozvoje a sdílení zkušeností dané problematiky a osvětové činnosti.

Fundraising a projektové poradenství

BTKlastr pro své členy monitoruje dotační možnosti, přičemž se specializuje zejména na dotace z evropských operačních programů. Tyto služby poskytuje jak zapojením členů do svých vlastních projektů, tak i formou poradenství, podpory a administrace projektů nebo částí projektů, jejichž nositeli jsou členové klastru.

Marketing a propagace

Propagace BTKlastru a jejich členů je nedílnou součástí aktivit klastru se snahou dosáhnout rozvoje nejen samotných členů, ale i celého odvětví. Příkladem aktivit je vydávání newsletterů, tvorba prezentačních materiálů, účast na akcích, veletrzích a výstavách a další propagační aktivity klastru a jeho členů.

Komerční služby

BTKlastr nabízí dále tyto služby:

– měření imisních koncentrací s následným rozborem a vyhodnocením prostřednictvím mobilní měřicí laboratoře

– služby Centra expertů /odborná vyjádření, posudky, návrhy a doporučení v oblastech bezpečnosti/

hodnocení psychofyziologického stavu organismu pomocí systému DiANS PF8

– služby Centrálního dohledového, poplachového a výcvikového centra dle ČSN EN50518

– odborné zkoušky v laboratoři na testování životnosti bezpečnostních zámků