Mobilní měřící laboratoř imisí

Měřící_laboratořMobilní měřící laboratoř imisí

BTKlastr nabízí služby mobilní měřící laboratoře imisí. 

Laboratoř měří koncentrace imisí v ovzduší a poskytuje ucelený přehled o imisních poměrech v konkrétním prostředí v návaznosti na doprovodné meteorologické veličiny. Laboratoř je určena pro průmyslové podniky, obce a jiné subjekty, které mají zájem o zjištění stavu úrovně znečištění ovzduší v dané lokalitě.

Hlavní činnost laboratoře je zaměřena na problematiku tuhých znečišťujících látek (TZL) v oblasti PM10, PM4, PM2,5, PM1 a plynných imisí NOx, SO2, O3, CO. Pro komplexní náhled na situaci je využito kontinuálního měření imisí v návaznosti na konkrétní meteorologické podmínky.

Bezpečnostně technologický klastr, z. s. je rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR autorizovanou osobou měření úrovně znečištění a to v tomto rozsahu: tuhé znečišťující látky PM10, PM2,5, oxid siřičitý, oxidy dusíku, oxid dusičitý, oxid dusnatý, oxid uhelnatý, ozón.

Dokumenty a rozsah měření v rámci autorizace k mobilní měřící laboratoři imisí naleznete pod níže uvedenými odkazy: