Podmínky členství

Členem BTKlastru dle platných stanov mohou být

 • fyzické a právnické osoby, které si přejí klastr podporovat a souhlasí se stanovami,
 • osoby nominované státními orgány, organizacemi či organizačními součástmi státu, které rovněž přistoupí ke stanovám,
 • členství v klastru je dobrovolné, nikdo nesmí být nucen k účasti ve spolku a nikomu nesmí být bráněno vystoupit z něho.

Členství v BTKlastru vzniká

 • na základě přihlášky dnem schválení přijetí výkonnou radou,
 • na přijetí není právní nárok,
 • podáním členské přihlášky přistupuje uchazeč pro případ svého přijetí ke stanovám klastru, etickému kodexu a zavazuje se hradit členské příspěvky a platby za služby.

Členství v BTKlastru zaniká

 • vystoupením člena na základě písemného oznámení statutárnímu orgánu spolku,
 • vyloučením pro nezaplacení stanoveného příspěvku na příslušný rok,
 • ztrátou podmínek uvedených v  bodě 4.1, pokud o zániku členství rozhodne výkonná rada,
 • vyloučením v případě závažného poškození jména klastru,
 • úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby,
 • o vyloučení člena spolku rozhoduje valná hromada.

Člen klastru má právo

 • podílet se na činnosti a rozhodování klastru,
 • účastnit se valných hromad a dalších společných akcí,
 • podávat návrhy kandidátů, hlasovat a volit členy do orgánů klastru,
 • každý člen klastru má na valné hromadě jeden hlas,
 • být volen do orgánů klastru,
 • předkládat své návrhy a připomínky na úpravy a změny související s činnosti klastru a zároveň být vyrozuměn o způsobu jejich řešení,
 • být pravidelně informován o přijatých usneseních, organizačních a jiných otázkách týkajících se činnosti klastru,
 • členové klastru neručí za jeho dluhy.

Každý člen má povinnosti

 •  jednat v souladu se stanovami a etickým kodexem klastru,
 • respektovat usnesení valných hromad,
 • zaplatit roční členský příspěvek a platby za služby v určeném termínu,
 • souhlasit s uveřejněním své právnické či fyzické osoby v seznamu členů klastru na webových stránkách klastru.